CEO: Balaji Shankar
Valai Networks
14 Thiripura Sundari Nagar
Sirkali - 609111
INDIA
Email: balaji AT valai.net

Chennai
Valai Networks
AF2 Star Avenue
Nesapakkam
Chennai - 600078

California Office
204 Ola Vista
San Clemente
Orange County
California - 92672